Programul de Masterat Comunicare în Afaceri

MISIUNE

În concordanță cu coordonatele generale ale strategiei educaționale asumate de către universitate, programul Comunicare în afaceri își propune ca misiune specializarea cursanţilor în domeniul comunicării economice printr-o pregătire sistematică şi riguroasă în domeniul metodelor şi tehnicilor de comunicare, tradiţionale şi moderne, pentru o mai bună adaptare la piaţa muncii.

Această misiune este îndeplinită prin OBIECTIVE și acțiuni asumate pe cel puțin două direcții bine definite:

 • În plan didactic, misiunea programului de masterat Comunicare în afaceri vizează dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare în vederea însuşirii şi transpunerii în practică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de comunicare.
 • În planul cercetării, programul de masterat urmăreşte: (i) implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin dezvoltarea componentei interdisciplinare şi aplicative şi (ii) formarea de parteneriate cu reprezentanţi ai mediului de afaceri în domeniul cercetării.

Obiectivele programului de masterat Comunicare în afaceri sunt definite în concordanță cu misiunea, coordonatele strategice și obiectivele generale asumate de Facultatea de Economie și Academia de Studii Economice din București. Astfel, obiectivele fundamentale ale programului sunt următoarele:

 • Formarea analiştilor şi relaţioniştilor specializaţi în comunicarea economică;
 • Dobândirea de către masteranzi a abilităţilor şi competenţelor în comunicarea economică şi în manevrarea informaţiilor economice, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • Alegerea celor mai adecvate contexte comunicaţionale care decurg din situaţiile caracteristice mediului actual de afaceri;
 • Însuşirea şi folosirea corectă atât a limbajului economic, cât şi a principiilor economice fundamentale, pentru îmbunătăţirea clarităţii mesajelor economice;
 • Familiarizarea cursanţilor cu metodele şi tehnicile de comunicare (tradiţionale şi moderne), pentru o adaptare mai rapidă şi mai eficientă la exigenţele pieţei;
 • Pregatirea cusanţilor pentru evaluarea eficientă a resurselor umane;
 • Deprinderea corectă atât a tehnicilor de gestiune a carierei, cât şi a celor privind formarea şi dezvoltarea personalităţii ştiinţifice

Pregătirea masteranzilor este asigurată printr-o arie curriculară, care cuprinde o ofertă educaţională cu discipline specifice domeniului. Pregătirea sistematică şi riguroasă în domeniul metodelor şi tehnicilor de comunicare tradiţionale şi moderne este realizată prin intermediul unui corp profesoral autorizat și apreciat în mediul academic.

Programul Comunicare în afaceri se adresează tuturor absolvenţilor programelor de licenţă din domeniul ştiinţelor economice care intenţionează atât să se specializeze în comunicarea de afaceri, cât şi să continue studiile universitare la nivel de doctorat, în spiritul procesului Bologna. Participanţii la acest program sunt persoane motivate, flexibile, deschise spre nou, dornice să-şi perfecţioneze pregătirea, capabile de a manageria bine timpul, apte să combine aspectele teoretice cu experienţa în afaceri.

Programul de masterat reprezintă o continuare a programului de licenţă Economie şi comunicare în afaceri şi pregăteşte cursanţii pentru specializarea de doctorat Economie.

Programul de masterat Comunicare în afaceri se adresează, prin urmare, tuturor absolvenţilor de studii economice şi se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ – 2017  (ISBN 978-606-34-0239-5, Editura ASE)

 • Proiectul a fost derulat de Academia de Studii Economice din București prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în perioada 15 iulie – 15 decembrie 2017.
 • La chestionarele adresate absolvenților ciclului de licență din anul 2017 (în perioada susținerii examenului de licență) au răspuns un număr de 1185 de absolvenți (40% dintre absolvenții acestei generații).
 • Aproximativ 83% dintre absolvenții Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) au completat respectivele chestionare – o foarte bună reprezentativitate a rezultatelor.
 • 15,4% dintre absolvenții chestionați au aparținut Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) – cel mai ridicat procent la nivelul ASE.

 • 61% dintre absolvenții Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) au declarant că au un loc de muncă (angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori) – locul al doilea la nivelul ASE (medie de 54%), după Facultatea de Management (62%), înaintea FABIZ și EAM (ambele cu 57%).

 • 34% dintre absolvenții Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) aveau contracte de muncă pe perioadă nedeterminată – locul al treilea la nivelul ASE (medie de 30%), după Management și CSIE, dar înaintea unor facultăți precum REI, CIG și Comerț.
 • 59% dintre absolvenții Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) activau în domeniu studiat sau într-un domeniu conex – locul 6 la nivelul ASE (medie de 66%), înaintea unor Facultăți precum Marketing, Management, REI și EAM.
 • 33% dintre absolvenții Facultatății de Economie Teoretică și Aplicată (2017) declară că intenționează să-și deschidă o afacere în următorii 3-5 ani – locul 5 la nivelul ASE (medie de 36%), înaintea unor Facultăți precum CSIE, REI sau CIG.
 • Domeniile în care activează cei mai mulți absolvenți sunt: comerțul, finanțe și servicii.