BINE ATI VENIT pe pagina Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata!  

                                                                       Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti - link

                                                               Programul Tabere studentesti 2019 - metodologie, alte informatii.

                                                                 Succes în sesiunea de evaluare!

Masterat Comunicare în Afaceri

COMUNICARE ÎN AFACERI

 

 

MISIUNE ŞI OBIECTIVE

 

În concordanţă cu coordonatele generale ale strategiei educaţionale asumate de către universitate, programul Comunicare în afaceri îşi propune ca misiune specializarea cursanţilor în domeniul comunicării economice printr-o pregătire sistematică şi riguroasă în domeniul metodelor şi tehnicilor de comunicare, tradiţionale şi moderne, pentru o mai bună adaptare la piaţa muncii. Această misiune este îndeplinită prin obiective şi acţiuni asumate pe cel puţin două direcţii bine definite:

·         În plan didactic, misiunea programului de masterat Comunicare în afaceri vizează dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare în vederea însuşirii şi transpunerii în practică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de comunicare.

·         În planul cercetării, programul de masterat urmăreşte: (i) implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin dezvoltarea componentei interdisciplinare şi aplicative şi (ii) formarea de parteneriate cu reprezentanţi ai mediului de afaceri în domeniul cercetării.

Obiectivele fundamentale ale programului sunt următoarele:

·         Formarea analiştilor şi relaţioniştilor specializaţi în comunicarea economică;

·         Dobândirea de către masteranzi a abilităţilor şi competenţelor în comunicarea economică şi în manevrarea informaţiilor economice, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;

·         Alegerea celor mai adecvate contexte comunicaţionale care decurg din situaţiile caracteristice mediului actual de afaceri;

·         Însuşirea şi folosirea corectă atât a limbajului economic, cât şi a principiilor economice fundamentale, pentru îmbunătăţirea clarităţii mesajelor economice;

·         Familiarizarea cursanţilor cu metodele şi tehnicile de comunicare (tradiţionale şi moderne), pentru o adaptare mai rapidă şi mai eficientă la exigenţele pieţei;

·         Pregatirea cusanţilor pentru evaluarea eficientă a resurselor umane;

·         Deprinderea corectă atât a tehnicilor de gestiune a carierei (CV, scrisoare de intenţie, tipuri de aplicaţii, etc.), cât şi a celor privind formarea şi dezvoltarea personalităţii ştiinţifice (comunicarea ştiinţifică, referatul, disertaţia, eseul, etc.).

 

În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de programul de studii de masterat Comunicare în afaceri se utilizează instrumente precum:

·         planuri de învăţământ şi programe analitice adaptate cerinţelor şi exigenţelor din domeniul universitar european şi internaţional;

·         rapoarte de evaluare a calităţii personalului didactic;

·         portofolii ale profesorilor/ studenţilor;

·         chestionare completate de către studenţi;

·         stagii de practică în companii multinaţionale;

·         burse de studiu în universităţi europene şi internaţionale.

 

PROFILUL CANDIDAŢILOR

Programul se adresează tuturor absolvenţilor programelor de licenţă din domeniul ştiinţelor economice care intenţionează atât să se specializeze în comunicarea de afaceri, cât şi să continue studiile universitare la nivel de doctorat, în spiritul procesului Bologna. Participanţii la acest program sunt persoane motivate, flexibile, deschise spre nou, dornice să-şi perfecţioneze pregătirea, capabile de a manageria bine timpul, apte să combine aspectele teoretice cu experienţa în afaceri.

 

Programul de masterat reprezintă o continuare a programului de licenţă Economie şi Comunicare în Afaceri şi pregăteşte cursanţii pentru specializarea de doctorat Economie.

Programul de masterat Comunicare în afaceri se adresează, prin urmare, tuturor absolvenţilor de studii economice şi se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT al programului de masterat Comunicare în afaceri cuprinde 16 discipline, selectate în concordanţă cu competenţele profesionale şi transversale incluse în Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior:

·         Comunicare şi limbaj economic,

·         Modele de comunicare,

·         Economie antreprenorială,

·         Tipologii ale succesului şi eşecului în afaceri,

·         Comunicare antreprenorială,

·         Deontologia comunicării,

·         Tehnici de comunicare,

·         Strategii de negociere în afaceri (opţ),

·         Publicitate (opţ),

·         Comunicare în reţele organizate,

 

·         Teorii şi modele ale concurenţei,

·         Comunicare şi cultură organizaţională,

·         Metodologia proiectelor de afaceri,

·         Comunicare non-verbală,

·         Seminar ştiinţific,

·         Practică de specialitate.

 

CALIFICĂRI

 

Prin disciplinele incluse în planul de învăţământ, programul de masterat profesional de specializare Comunicare în afaceri acoperă următoarele calificări profesionale, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor:

  • Analist;
  • Jurnalist economic;
  • Operator în comunicare (relaţionist, purtător de cuvânt, ofiţer de presă, organizator de evenimente etc.);
  • Consilier de imagine;
  • Consultant în comunicare economică;
  • Consilier şi consultant în afaceri.