ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Programul de Masterat Didactic

Admitere 2021

Inscrierea se face exclusiv pe
www.admitere.ase.ro

Programul de Masterul Didactic scoate la concurs 35 de locuri la buget și 10 locuri la taxă pentru admiterea din septembrie 2021 pregătind profesioniști și totodată deschizând drumul pentru o carieră în domeniul didactic. Perioada de înscriere este 6-7 septembrie (Ma 7 septembrie, pana la ora 16:00).

Metodologie admitere detalii…

Oferta educatională

Oferta educatională

Cifra de școlarizare pentru studii la buget

0
locuri la buget

Cifra de școlarizare pentru studii cu taxă

0
locuri taxă

* Locurile se ocupă prin concurs, pe baza mediei de la examenul scris tip grilă (40%) și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă (60%).

Cum candidez? / Cum aplic?

Admiterea ONLINE la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 1. rezultatele obtinute la interviul de specialitate – 40%.

 2. media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.

Dosar Inscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectând următoarele condiții:

Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2021, se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document) pentru urmatoarele documente (copii lizibile în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 • Certificatul de naștere;

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 • Declaraţia pe propria răspundere – Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg;

 • Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

 • Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

 • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

 • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

 • Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere;

 • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate ți cele originale (Anexa 9);

 • Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5); În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii legalizate, lizibile ale traducerilor în limba română.

Candidaţii, alţii decât cei care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2021, vor completa la înscriere datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma admitere.ase.ro câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

1.Diploma de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2021, adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020).

 1. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă;

 3.Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă);

 1. În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei bacalaureat sau plastifierii, documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarația de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei;

 2. Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și atestatul/adeverința de echivalare emis/emisă de Ministerul Educației – CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă și copia adeverinței emise de CNRED) în vederea echivalării mediilor. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE avizul pentru înscriere;

 3. Certificatul de naştere

 4. Cartea de identitate;

 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 6. Declaraţia pe propria răspundere Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 7. O fotografie tip legitimație;

 8. Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

 9. Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

 10. Certificatul de competență lingvistică, prin care sunt certificate competențele lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candidează, dacă este cazul;

 11. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

 12. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz; 16. Documentul care să certifice scutirea de plata taxei de înscriere;

17.Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9);

 1. Alte documente solicitate în metodologie, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5);

 2. Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în România, care dețin permis de ședere pe termen lung sau documente care le oferă aceleași drepturi ca și cetățenilor români conform legii în vigoare, care nu au CNP, vor transmite inaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de licență, suplimentul la diploma/foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă, foaia matricolă și copia adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online și stabilirea mediilor de concurs.

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naştere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații sunt obligați să verifice pe platforma admiterii statutul la finalizarea procesului de înscriere online.

INFO ADMITERE
Email: admitere@ase.ro
depe@economie.ase.ro

Email  cetățeni straini: international@ase.ro

Instagram: economie.ase

 Telefon: 0372.117.808

Pentru a consulta tematica şi bibliografia de concurs  COD ETA1, puteți accesa:
https://admitere.ase.ro/masterat-2021/info_admitere_masterat/Tematica_si_bibliografie_concurs.pdf

Alte link-uri utile:
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021-2022:
https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2020/20201216/Hot.Senat%20nr.%20249%20din%2016.12.2020_Metod._adm.prog.master%202021-2022.pdf#page=2

Răspunsuri la întrebări adresate frecvent de candidați:
https://admitere.ase.ro/masterat-2021/intrebari-frecvente.asp

Parteneri ai Facultății de Economie Teoretică și Aplicată