Facultatea de Economie
Teoretică și Aplicată

Economie și comunicare economică în afaceri

Admitere Iulie 2023

DOCENDO DISCIMUS
Învățând pe alții, învățăm și noi!

Inscrierea se face exclusiv pe
www.admitere.ase.ro


Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
scoate la concurs 138 locuri la buget si 115 locuri la taxa, pentru programul de licență la admiterea din iulie 2023, pregătind profesioniști pentru diverse domenii, deschizând drumul pentru oportunități extraordinare în domeniul economic. Perioada de înscriere este 7-14 iulie (Vineri, 14 iulie până la ora 16:00). Pregătește-ți dosarul încă de pe acum!

Cum candidez? / Cum aplic?

Admiterea se face prin concurs, pe bază de:

1. 📝 ESEU MOTIVATIONAL (evaluat cu calificativul admis / respins);

2. 📈 MEDIE GENERALA DE ADMITERE calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat cu 70% si media anilor de studii cu 30%.

Candidații care au obținut calificativul admis la eseu sunt ierarhizați conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor precizate în fișa de înscriere.

 • Înscrieri ONLINE 7-14 iulie (V-V) Vineri, 14 iulie până la ora 1600

 • Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional | 17 iulie (L)

 • Depunerea, electronică la registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul motivațional, între orele 1400-1600 și afișarea rezultatelor acestora | 17 iulie (L) 

 • Susținerea online a testului de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate:
  – ora 09:00-11:00: susținerea testului de competență lingvistică
  – Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică
  18 iulie (Ma)

 • Susținerea online a testului de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limba română:
  – ora 1200-1400: susținerea testului de competență lingvistică
  – Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică
  18 iulie (Ma)
 • Depunerea, electronică la registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul de competență lingvistică, între orele 08:00-10:00 și afișarea rezultatelor acestora | 19 iulie (Mi)

 • Afișarea candidaților repartizați pe locurile finanțate de la buget, finanțate prin taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși | 19 iulie (Mi) 

 • Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și/sau Plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare | 20-25 iulie (J-Ma) Marți, 25 iulie până la ora 14:00
 • Afișarea candidaților admiși pe locurile finanțate de la buget și finanțate prin taxă și a celor respinși | 26 iulie (Mi)

Ce oportunități te așteaptă?

 • Poți studia limbi străine precum engleză, franceză, germană, italiană, arabă, japoneză, chineză, rusă, spaniolă si alte limbi de circulație internațională

 • Te poți înscrie în numeroase activități derulate de organizația studențească ASEAC: tabere la munte și la mare, activități în natură de tip wilderness leadership, cerc de film, club de șah, cerc științific, vizite la companii multinaționale și alte firme din mediul de afaceri, workshop-uri și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, campionat de fotbal, activități de mentorat și consiliere profesională, sesiuni de comunicări științifice.

 • Angajatorii de top din România sunt în contact constant cu ASE București și recrutează în mod activ studenți și absolvenți. Consiliul Consultativ al facultății este format din reprezentanți și angajatori de la următoarele companii: OTP Bank, PriceWaterhouse Coopers, DXC Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Bayer și altele.

 • Absolvenții facultății noastre se bucură de cel mai înalt prestigiu reputațional din partea angajatorilor. Peste 300k de absolvenți, au devenit specialisti de top în România sau în străinătate.

 • Peste 500 burse Erasmus: Există posibilitatea de a primi burse sau a studia în străinătate prin programul Erasmus.

 • Cadrele didactice ale facultății sunt membri în Administrația Prezidențială, Consiliul BNR, ASF, Consiliul Concurenței, în organizații internaționale precum Banca Mondială, consilii de administrație ale marilor companii multinaționale sau administrația centrală de stat, Comisia Națională de Prognoză și Ministerul de Finanțe.

0+
burse anuale
0k +
volume în bibliotecă
0 ani
de învățământ superior economic
0k
absolvenți

Joburi de top

Cariera absolvenților facultății noastre se dezvoltă în domenii variate: sistemul bancar, administrația superioară de stat, servicii partajate în cadrul companiilor multinaționale, contabilitate și analiza politicilor economice, media economică și altele. Următoarele ocupații din  nomenclatorul de meserii:

 • Specialist în realizarea de analize și strategii economice
 • Cercetător în domeniul afacerilor
 • Consultant fiscal
 • Senior procurement specialist
 • Staff Administrator
 • Welfare Business Analyst
 • HR Coordinator
 • Project Economic Manager
 • Dezvoltarea de politici economice
 • Coordonator realizare și implementare a politicilor de dezvoltare economică
 • Specialist politici de dezvoltare regional
 • Specialist în cadrul structurilor guvernamentale
 • Ofițer de comunicare
 • Secretar de presă
 • Ofițer de comunicare cu media
 • Coordonator media
 • Economist
 • Media Influencer
 • Corporate PR
 • HR Communication Specialist
 • Consilier economic
 • Creative director
 • Specialist în antreprenoriat
 • Online Communication officer
 • Analist economic
 • Economist în domeniul muncii
 • Jurnalist economic
 • Agent de relații publice
 • Ofițer de relații publice
 • Purtător de cuvânt
 • Cercetător economist în economia generală
 • Consultant pe politici de concurență
 • Jurnalist de afaceri
 • Consultant de afaceri intercultural

Dosar Inscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectând următoarele condiţii:

(1) Candidatul se va înscrie pe platforma admitere.ase.ro cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de telefon, încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

a) Copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți). Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020 vor încărca, în copie, foaia matricolă sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii.

b) În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat, (declarație de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultăți vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere.

c) Eseul (eseurile) motivaţional (motivaţionale), datat, semnat, scanat/fotografiat, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune din fişa de înscriere (Anexa 6).

d) copia adeverinţei medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;

e) copia certificatului de naştere;

f) copia cărţii de identitate;

g) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

h) declaraţie pe propria răspundere – Anexa 7 (document ce se completează în aplicația de înscriere) prin care candidatul declară că:

(i) nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE;

(ii) nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;

(iii) a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă.

(iv) a absolvit o altă facultate;

(v) este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7).

i) o fotografie tip legitimație încărcată pe platformă;

j) dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

k) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 8);

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat pe platforma admitere.ase.ro, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații sunt obligați să verifice pe platforma admiterii statutul său la finalizarea procesului de înscriere online.

(2) Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în România, care nu au CNP – vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online.

(3) Taxa de înscriere și suma aferentă opțiunilor se achită electronic, cu prioritate pe platforma admitere.ase.ro ASE, respectând procedura prezentată în Anexa 12. În cazul în care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății prin intermediul platformei admitere.ase.ro (card bancar), plata se va face prin virament bancar în contul precizat în Anexa 12. Documentul care atestă dovada plății se va încărca pe platformă.

(4) Înscrierea se face o singură dată pe platforma admitere.ase.ro, prin încărcarea tuturor documentelor și după selectarea priorităţilor pentru programele de studii şi forma de finanţare. Codificarea opţiunilor este prezentată în Anexa 5.

(5) După validarea de către comisia de admitere pe facultate a dosarului de înscriere, candidatul primeşte pe email și pe platforma admitere.ase.ro o fişă de înscriere, generată de platformă, care conține datele personale, ordinea opţiunilor, precum şi alte informaţii, necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. Candidatul are obligația să verifice fișa de înscriere primită și să semnaleze, pe platforma admitere.ase.ro, eventualele neconcordanțe, până la sfârșitul perioadei de înscriere (8 iulie 2022). Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu validarea fișei de înscriere primită de către candidat.

(6) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile şi ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere, nu pot fi modificate.

(7) Dosarul conținând copiile documentelor încărcate de candidat pe platforma admiterii rămâne, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere, în gestiunea comisiei de admitere a facultății de care aparține programul de studii de licență ales/bifat ca primă opțiune.

(8) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile și ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere, nu pot fi modificate. În urma sesizării online primite din partea candidaţilor, în secțiunea specială a platformei de admitere, pot fi corectate erori materiale care nu afectează ierarhizarea candidaților.

(9) Comisia Centrală de admitere a ASE va afişa numărul candidaţilor înscrişi zilnic, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate şi program de studii.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!

Structura eseului motivational

 1. Date de identificare a candidatului: (nume, initiala/initialele tatalui, prenume – din certificatul de nastere)

 2. De unde v-ati informat despre oferta educationala a ASE ?

 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati ales sa studiati la ASE ? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera, argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.)

 4. Care sunt asteptarile dumneavoastra privind viata de student in ASE ? (in ceea ce priveste procesul educational, precum si eventuala angajare pe durata studiilor)

 5. Dupa finalizarea programului de studii universitare de licenta, va ganditi sa continuati studiile universitare de masterat in ASE ?

 6. Ati avut realizari deosebite pe parcursul liceului (participari la olimpiade, concursuri, actiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE ?

 7. Cum doriti sa va implicati in activitatile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenti (participare la sesiuni de comunicari stiintifice studentesti, concursuri, actiuni de voluntariat, schimburi de experienta, participarea la organizarea de activitati culturale, sportive etc.) ?

 8. Mentionati, daca doriti, alte elemente care considerati ca va recomanda.

Data ………………………..          Semnatura candidatului …………………………………

 

Nota: Eseul va fi redactat la un rand, cu caractere Times New Roman, 12 si va contine intre 300 si 500 de cuvinte. Acesta va fi depus in original in dosarul de inscriere. Semnatura candidatului semnifica si asumarea de raspundere privind originalitatea acestuia.

Taxa de înscriere

La invatamantul de licenta cu frecventa taxa de inscriere este de 120 lei. In aceasta taxa sunt incluse primele doua optiuni. Candidatii care vor sa isi exprime mai mult de doua optiuni vor plati, in plus, cate 40 lei pentru fiecare optiune exprimata. Optiunea este programul/specializarea si forma de finantare (acelasi program la buget + taxa reprezinta doua optiuni). Candidatii au toate optiunile exprimate, precizate in fisa de inscriere pe platforma admitere.ase.ro, si pe baza acestora intra in concurs. Dupa incheierea perioadei de inscriere optiunile si ordinea lor nu mai pot fi modificate.

Taxa de inscriere si suma aferenta optiunilor se achita electronic, cu prioritate pe platforma admitere.ase.ro, conform procedurii prezentate in Anexa 12 din Metodologie.

In cazul in care candidatul nu dispune de instrumentul de plata aferent platii prin intermediul platformei admitere.ase.ro (card bancar), plata se va face prin virament bancar in contul precizat in Anexa 12. Documentul care atesta dovada platii se va incarca pe platforma.

Medii admitere 2020

Medie buget – 7.77

Medie taxa – 6.35

De ce să studiezi Economie la ASE?

Pe scurt – profesori de top, oportunități de carieră mai bune ca oriunde, burse și privilegiul de a absolvi o instituție de învățământ cu o reputație solidă pe plan internațional.

Burse

 • 500 burse Erasmus pentru studii în stăinătate

 • burse de excelență – intre 1000 si 1500 lei/luna;

 • burse de performanță – intre 1000 si 1400 lei/luna;

 • burse de merit -750 lei/luna;

 • burse sociale – 600 lei/luna;

 • burse sociale ocazionale – 600 lei/semestru.

Oportunități extraordinare - șansele angajării sunt în favoarea ta!

Absolvenții facultății noastre se bucură de un prestigiu deosebit pe piața forței de muncă din România și din străinătate. Aproximativ 75% dintre absolvenții noștri sunt deja angajați la momentul finalizării studiilor, și peste 95% lucrează în primele 3 luni de la terminarea studiilor.

Conform raportului de cercetare Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă (decembrie 2019), realizat pe baza unui eșantion compus din 1488 de absolvenți ai ASE, ciclul licență și masterat, „92% dintre absolvenții ETA cuprinși în eșantion se declară intrați pe piața muncii (angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori). Dintre aceștia, 85% sunt angajați cu normă întreagă. Procentul celor angajați cu normă întreagă este mai ridicat decât la nivelul tuturor facultăților ASE (85% versus 81%).”

</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">Sursa: ASE – CCOC (2019), Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, p.113, <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf">https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf</a></span></p> <p>

Sursa: ASE – CCOC (2019), Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, p.113,
https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf

 

O reputație solidă

 • ASE este liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est. Are o buna reputatie internationala, și numeroase contracte de colaborare si parteneriate in intreaga lume;

 • ASE a pregătit 30.000 specialiști de top din România și din străinătate;

 • Se situează pe pozitii notabile in clasamentele internationale de prestigiu;

 • ASE este pe locul 1 între universitatile romanesti prezente in clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2021;

 • ASE este universitatea cu cea mai buna reputatie in randul angajatorilor din Romania – absolvenți își găsesc de lucru în primele luni după terminarea facultatii, in domeniul studiat.

Parteneri ai Facultății de Economie Teoretică și Aplicată

Ce spun studenții despre Facultatea de Economie?

Pregătește-ți acum 📝Eseul motivațional și 📁Dosarul pentru admitere!

Info Admitere:

E-mail: admitere@ase.ro
Tel: 021.319.19.01 int. 360, 306

Facebook: FAETA
Instagram: economie.ase
Youtube: Economie ASE

Email cetateni straini: international@ase.ro
Website cetățeni străini:
http://international.ase.ro/