Admitere Iulie 2023

COMUNICARE ÎN AFACERI

program de masterat profesional în cadrul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, ASE București

Inscrierea se face exclusiv pe site-ul
www.admitere.ase.ro

Oferta educatională

Cifra de școlarizare pentru studii la buget

Români, UE, SEE

34 locuri
Romi

1 loc
Români de pretutindeni cu bursă

1 loc
Români de pretutindeni fără bursă

2 locuri

Cifra de școlarizare pentru studii la taxă

Români, UE, SEE

36 locuri
(Non-UE)

1 loc
* Locurile la buget se ocupă prin concurs, pe baza mediei de la examenul scris tip grilă (40%) și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă (60%).

Programul Comunicare în afaceri se adresează tuturor absolvenţilor programelor de licenţă din domeniul ştiinţelor economice care intenţionează atât să se specializeze în comunicarea de afaceri, cât şi să continue studiile universitare la nivel de doctorat, în spiritul procesului Bologna.

Ce veti studia?

COMUNICAREA dăunează grav ignoranței!

Absolvirea Masteratului Comunicare în afaceri înseamnă:

 • flexibilitate şi adaptabilitate pe piaţa muncii;

 • specializarea în domeniul comunicării economice printr-o pregătire sistematică şi riguroasă în domeniul metodelor şi tehnicilor de comunicare tradiţionale şi moderne;

 • crearea capacităţii de rezolvare a situaţiilor concrete din mediul de afaceri;

 • dobândirea de expertiză în elaborarea de studii de piaţă şi de analize economice pentru companii multinaţionale.

Ca masteranzi ai programului Comunicare în afaceri, puteți beneficia de:

 • Posibilitatea de a găsi rapid un loc de muncă

Conform raportului de cercetare Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă (decembrie 2019), realizat pe baza unui eșantion compus din 1488 de absolvenți ai ASE, ciclul licență și masterat, „92% dintre absolvenții ETA cuprinși în eșantion se declară intrați pe piața muncii (angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori). Dintre aceștia, 85% sunt angajați cu normă întreagă. Procentul celor angajați cu normă întreagă este mai ridicat decât la nivelul tuturor facultăților ASE (85% versus 81%). 

</p>
<p style="font-size: 10px; text-align: center;">Sursa: ASE – CCOC (2019), Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, p.113, <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf">https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf</a></span></p>
<p>

Sursa: ASE – CCOC (2019), Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, p.113,
https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf

  • Conform raportului de cercetare Opinia angajatorilor cu privire la calitatea absolvenților și a ofertei educaționale a ASE (noiembrie 2019), realizat de ASE – CCOC, rugați să spună care sunt aspectele care ar trebui studiate la ASE, „pe primele locuri angajatorii menționează: competențe digitale, dezvoltare personală și soft-skills, competențe practice (joc de rol, studii de caz etc.), comunicare (verbală/scrisă), project management.” 

   Pe toate le veți regăsi în planul nostru de învățământ adaptat în permanență la solicitările mediului de afaceri!

  • Masteratul Comunicare în afaceri se află într-o colaborare permanentă cu angajatorii de top din România, care în mod constant recrutează masteranzi și absolvenți ai acestui program. Din Consiliul Consultativ al Facultății Economie Teoretică și Aplicată fac parte reprezentanți ai unor mari companii, precum: OTP Bank, PriceWaterhouse Coopers, DXC Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Bayer și altele.

 • numeroase activități derulate de organizația studențească ASEAC: tabere la munte și la mare, activități în natură de tip wilderness leadership, cerc de film, club de șah, cerc științific, vizite la companii multinaționale, workshop-uri și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, campionat de fotbal, activități de mentorat și consiliere profesională, sesiuni de comunicări științifice etc.

 • Burse de merit, de cercetare, de studii sau sociale

 • Burse ERASMUS pentru studii în străinătate

 • Stagii de practică

 • Cursuri/ seminarii atractive și interactive

 • Continuarea studiilor la nivel doctoral

 • Program flexibil pentru derularea activităților didactice (4 zile pe săptămână, în care cursurile și seminariile încep la ora 17.30 sau 19.30)

 • Cadre didactice competente şi amabile

ADMITERE IULIE 2023 - Grafic

ÎNSCRIERI online 20 – 24 iulie (Jo-Lu) Luni până la ora 12:00

 • Afișarea programării examenului de competență lingvistică | 25 iulie (Ma)
 • Susținerea online a examenului de competență lingvistică și afișarea rezultatelor | 26 iulie (Mi)

 • Susținerea testului-grilă de specialitate/interviului de specialitate (la programele prevăzute în Anexa 4 și la programul Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică) și afișarea rezultatelor | 27 iulie (J)

 • Depunerea electronică, la registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul-grilă de specialitate, între orele 08:00-10:00 | 28 iulie (V)

 • Afișarea candidaților repartizați pe locuri finanțate de la buget, finanțate prin taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși | 28 iulie (V)

 • Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023) și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare
  28-31 iulie (V-L) Depunerea diplomei de bacalaureat și a foii matricole/diplomei de licență și a suplimentului diplomei de licență/adeverința de absolvire, în original Luni, 31 iulie până la ora 12:00
  28 iulie -30 iulie (V-D) Plata taxei de școlarizare, exclusiv în platforma admitere.ase.ro
 • Afișarea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și finanțate prin taxă și a celor respinși | 31 iulie (L) 

CUM DEVII STUDENT LA MASTERAT?

 

Admiterea ONLINE la programele de MASTERAT se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

– rezultatele obținute la proba de specialitate – 40% (proba de specialitate constă într-un test grilă);

– media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00).

CONTINUTUL DOSARULUI DE ADMITERE LA MASTERAT

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectând următoarele condiții:

 • Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2022, se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document) pentru urmatoarele documente (copii lizibile în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

  • Certificatul de naștere;

  • Cartea de identitate;

  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

  • Declaraţia pe propria răspundere – Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

  • O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg;

  • Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

  • Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

  • Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candidează, dacă este cazul;

  • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

  • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz; Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere;

  • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate ți cele originale (Anexa 9);

  • Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5);

  • În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii legalizate, lizibile ale traducerilor în limba română.

 • Candidaţii, alţii decât cei care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2022, vor completa la înscriere datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma admitere.ase.ro câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 1. Diploma de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2022, adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020).

 2. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă;

 3. Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă);

 4. În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei bacalaureat sau plastifierii, documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarația de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei;

 5. Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și atestatul/adeverința de echivalare emis/emisă de Ministerul Educației – CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă și copia adeverinței emise de CNRED) în vederea echivalării mediilor. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE avizul pentru înscriere;

 6. Certificatul de naştere

 7. Cartea de identitate;

 8. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 9. Declaraţia pe propria răspundere – Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 10. O fotografie tip legitimație;

 11. Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

 12. Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

 13. Certificatul de competență lingvistică, prin care sunt certificate competențele lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candidează, dacă este cazul;

 14. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

 15. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

 16. Documentul care să certifice scutirea de plata taxei de înscriere;

 17. Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9);

 18. Alte documente solicitate în metodologie, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5);

 19. Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în România, care dețin permis de ședere pe termen lung sau documente care le oferă aceleași drepturi ca și cetățenilor români conform legii în vigoare, care nu au CNP, vor transmite inaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de licență, suplimentul la diploma/foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă, foaia matricolă și copia adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online și stabilirea mediilor de concurs.

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naştere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate. Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații sunt obligați să verifice pe platforma admiterii statutul la finalizarea procesului de înscriere online.

Pentru a consulta tematica şi bibliografia de concurs  COD ETA1, puteți accesa:
https://admitere.ase.ro/masterat-2022/info_admitere_masterat/Tematica_si_bibliografie_concurs.pdf

Alte link-uri utile:
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2022-2023:
https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2021/20211223/04.Hot.Senat%20nr.%20279%20din%2023.12.2021_Metod._adm.prog.master%202022-2023_rev.pdf

Răspunsuri la întrebări adresate frecvent de candidați:
https://admitere.ase.ro/masterat_2022/intrebari-frecvente.asp

0+
burse anuale
0k +
volume în bibliotecă
0 ani
de învățământ superior economic

Confucius spunea că „natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” Alegeți să fiți diferiți!

Veniti alături de noi la programul COMUNICARE ÎN AFACERI!

Pentru informații suplimentare:
ASE București

 Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare, sala 0318
 Piața Romană nr.6, sect. 1, București,
 ddec@economie.ase.ro


  https://www.facebook.com/masteratcomunicareinfaceri/
https://www.instagram.com/comunicare_in_afaceri/

Tel: 021.319.19.00, int. 208
https://com.ase.ro

Parteneri ai Facultății de Economie Teoretică și Aplicată