ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Programul de Masterat Economie Europeană

Admitere Iulie 2023

ALEGE SĂ FII COMPETITIV ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ!

Inscrierea se face exclusiv pe
www.admitere.ase.ro

Masterul de Economie Europeană scoate la concurs 50 locuri, 41 la buget (Români, UE, SEE), 8 la taxă (Români, UE, SEE) și 1 loc (NON-UE), la admiterea din iulie 2023 pregătind profesioniști și totodată deschizând drumul pentru oportunități extraordinare în domeniul economic. Perioada de înscriere este 20-24 iulie (24 iulie – Luni, până la ora 12:00).

Oferta educatională

Oferta educatională

Cifra de școlarizare pentru studii Buget
(Români, UE, SEE)

41 locuri

Cifra de școlarizare pentru studii Taxă
(Români, UE, SEE)

8 locuri

Cifra de școlarizare pentru studii Taxă
(Non-UE)

1 loc

* Locurile se ocupă prin concurs, pe baza mediei de la examenul scris tip grilă (40%) și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă (60%).

0+
burse anuale
0k +
volume în bibliotecă
0 ani
de învățământ superior economic

Ce oportunități te așteaptă?

Competenţele pe care le oferim studenţilor noştri
Competenţe specifice formate prin parcurgerea programului nostru de studii

 • Deprinderea abilităţilor necesare elaborării de proiecte pentru accesarea fondurilor structural. Abilitatea de a aplica cunoștințe specifice managementului de proiect, în proiecte vizând piețe naționale sau cu viziune globală, cu o aplicare particulară proiectelor la nivel European ăi cu finanțare prin programe de dezvoltare și coeziune europeană.

 • Dobândirea de expertiză în elaborarea de studii de piaţă şi de conjuncturi macroeconomice pentru companiile multinaţionale. Transmiterea de expertiză relevantă și dovedibilă pentru elaborarea de studii de piață și pentru conjuncturi specifice de manifestare a pieței la nivel de companies au de piață relevantă a acestora.

 • Elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare utilizând metode cantitative şi calitative privind mediul concurenţial în cadrul Uniunii Europene. Conceperea și execuția de proiecte și studii ce implică cercetarea științifică, cu metodă expertizabilă prin folosirea de metode și instrumente cantitative sau calitative în spațiul economic concurențial al Uniunii Europene.

 • Acordarea de consultanţă şi asistenţă specializată instituţiilor publice, agenţiilor guvernamentale şi firmelor private, în domeniul politicilor europene. Pregătirea pentru acordarea de consultanță, pentru asistență și implementare de soluții în domeniul politicilor publice pentru organizații publice sau firme private.

 • Construirea unei viziuni economice orientate către descoperirea și crearea căilor eficiente de derulare a afacerilor și pentru descoperirea soluțiilor rezonabile pentru societate.

 • Dezvoltarea profesională orientată către un comportament și o viziune incluzivă societal, nediscriminatorie pe criterii mai ales de natură economică, și cu o puternică amprentă de durabilitate pentru mediul natural.

Discipline studiate

Alegând Programul de masterat Economie europeană, veți studia discipline precum:

 • Guvernarea multi-nivel in UE şi accesarea fondurilor europene

 • Concurență și Competitivitate în Uniunea Europeană

 • Strategii economice în sisteme reticulare de economie

 • Modelul european de integrare

 • Uniunea Economică şi Monetară

 • Politici de dezvoltare regională în Uniunea Europeană

 • Analiza econometrica si fundamentarea deciziilor

 • Macroeconomie Europeană

 • Fundamentarea şi coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană

 • Mecanisme de convergenţă şi coeziune în UE

 • Politicile economice comune ale Uniunii Europene

 • Uniunea Europeană şi sistemul global

 • Economie creativa Sisteme europene de inovare

Programul de masterat ECONOMIE EUROPEANĂ te pregătește pentru următoarele calificări, conform Clasificării europene a competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO, Comisia Europeană):

 • Specialist în realizarea de analize și strategii economice

 • Cercetător în domeniul afacerilor

 • Consultant pe politici de concurrență

 • Consilier economic

 • Analist economic

 • Economist în domeniul muncii

 • Cercetător economist în economia generală

 • Dezvoltarea de politici economice

 • Coordonator realizare și implementare a politicilor de dezvoltare economică

 • Specialist politici de dezvoltare regională

 • Specialist în cadrul structurilor guvernamentale

 Absolvenții nostri s-au angajat în Instituții/ Companii partenere precum:

 • Ministerul Economiei

 • Departamentul pentru Investitii Străine

 • Ministerul Finanțelor Publice

 • Consiliul Concurenței

 • Ministerul Fondurilor Europene

 • Institutul de Prognoză Economică

 • Ernst&Young

 • PricewaterhouseCoopers

 • Deloitte

 • Hewlett Packard

 • Banca Comercială Română

 • Unicredit

Conform raportului de cercetare Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă (decembrie 2019), realizat pe baza unui eșantion compus din 1488 de absolvenți ai ASE, ciclul licență și masterat, „92% dintre absolvenții ETA cuprinși în eșantion se declară intrați pe piața muncii (angajați cu normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber profesioniști și antreprenori). Dintre aceștia, 85% sunt angajați cu normă întreagă. Procentul celor angajați cu normă întreagă este mai ridicat decât la nivelul tuturor facultăților ASE (85% versus 81%).”

Sursa: ASE – CCOC (2019), Inserția absolvenților Academiei de Studii Economice din București pe piața forței de muncă, p.113,
https://dmci.ase.ro/images/proiecte/FDI_2019/FDI-2019-0222_raport_insertie.pdf

Te poți înscrie în numeroase activități derulate de organizația studențească ASEAC: tabere la munte și la mare, activități în natură de tip wilderness leadership, cerc de film, club de șah, cerc științific, vizite la companii multinaționale și alte firme din mediul de afaceri, workshop-uri și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, campionat de fotbal, activități de mentorat și consiliere profesională, sesiuni de comunicări științifice.

Angajatorii de top din România sunt în contact constant cu MASTERUL DE ECONOMIE EUROPEANĂ și recrutează în mod activ masteranzi și absolvenți. Consiliul Consultativ al acestui program de master este format din reprezentanți și angajatori de la următoarele instituții și companii: Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Concurenței, OTP Bank, PriceWaterhouse Coopers, DXC Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Bayer și altele.

Peste 500 burse Erasmus: Există posibilitatea de a primi burse sau a studia în străinătate prin programul Erasmus.

Cadrele didactice ale Masterului de Economie Europeană sunt membri în Administrația Prezidențială, Consiliul BNR, ASF, Consiliul Concurenței, în organizații internaționale precum FMI, Banca Mondială, consilii de administrație ale marilor companii multinaționale sau administrația centrală de stat, Comisia Națională de Prognoză, Ministerul de Finanțe, Parlamentul European.

Absolvenții acestui program de master se bucură de cel mai înalt prestigiu reputațional din partea angajatorilor.

Cum candidez? / Cum aplic?

Admiterea ONLINE la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 1. rezultatele obtinute la proba de specialitate – 40%(proba de specialitate consta intr-un test grila.

 2. media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta– 60%.

ÎNSCRIERI online 20 – 24 iulie (Jo-Lu) Luni până la ora 12:00

 • Afișarea programării examenului de competență lingvistică | 25 iulie (Ma)
 • Susținerea online a examenului de competență lingvistică și afișarea rezultatelor | 26 iulie (Mi)

 • Susținerea testului-grilă de specialitate/interviului de specialitate (la programele prevăzute în Anexa 4 și la programul Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică) și afișarea rezultatelor | 27 iulie (J)

 • Depunerea electronică, la registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul-grilă de specialitate, între orele 08:00-10:00 | 28 iulie (V)

 • Afișarea candidaților repartizați pe locuri finanțate de la buget, finanțate prin taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși | 28 iulie (V)

 • Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023) și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare
  28-31 iulie (V-L) Depunerea diplomei de bacalaureat și a foii matricole/diplomei de licență și a suplimentului diplomei de licență/adeverința de absolvire, în original Luni, 31 iulie până la ora 12:00
  28 iulie -30 iulie (V-D) Plata taxei de școlarizare, exclusiv în platforma admitere.ase.ro
 • Afișarea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și finanțate prin taxă și a celor respinși | 31 iulie (L) 

Dosar Inscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectând următoarele condiții:

Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2022, se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document) pentru urmatoarele documente (copii lizibile în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 • Certificatul de naștere;

 • Cartea de identitate;

 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 • Declaraţia pe propria răspundere – Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • O fotografie tip legitimație, format jpg sau jpeg;

 • Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

 • Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

 • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

 • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

 • Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere;

 • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate ți cele originale (Anexa 9);

 • Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5); În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii legalizate, lizibile ale traducerilor în limba română.

Candidaţii, alţii decât cei care au absolvit programele de licenţă la ASE, promoţia 2022, vor completa la înscriere datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor încărca pe platforma admitere.ase.ro câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

1. Diploma de licenţă (sau echivalentă). Pentru absolvenţii promoţiei 2022, adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, şi a celorlalte informaţii prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învăţământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020).

2. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă;

3. Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă);

4. În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei bacalaureat sau plastifierii, documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarația de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei;

5. Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și atestatul/adeverința de echivalare emis/emisă de Ministerul Educației – CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă și copia adeverinței emise de CNRED) în vederea echivalării mediilor. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE avizul pentru înscriere;

6. Certificatul de naştere;

7. Cartea de identitate;

8. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

9. Declaraţia pe propria răspundere Anexa 8, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora, că nu a fost exmatriculat din ASE fără drept de reînmatriculare, că a fost/nu a fost înmatriculat la un alt program de masterat, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanțare de la buget și că este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

10. O fotografie tip legitimație;

11. Dovada plății taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar;

12. Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

13. Certificatul de competență lingvistică, prin care sunt certificate competențele lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candidează, dacă este cazul;

14. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;

15. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

16. Documentul care să certifice scutirea de plata taxei de înscriere;

17.Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 9);

18. Alte documente solicitate în metodologie, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere (conform Anexei 5);

19. Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii beneficiari ai unei forme de protecţie în România, care dețin permis de ședere pe termen lung sau documente care le oferă aceleași drepturi ca și cetățenilor români conform legii în vigoare, care nu au CNP, vor transmite inaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro actele de studii (diploma de licență, suplimentul la diploma/foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă, foaia matricolă și copia adeverinței emise de CNRED) și vor solicita obținerea ID-ului în vederea accesării platformei online și stabilirea mediilor de concurs.

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naştere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. Candidații sunt obligați să verifice pe platforma admiterii statutul la finalizarea procesului de înscriere online.

INFO ADMITERE
Email: admitere@ase.ro
depe@economie.ase.ro

Email  cetățeni straini: international@ase.ro

Facebook: Economie Europeană
Instagram: economie.ase

 Telefon: 0372.117.808

Pentru a consulta tematica şi bibliografia de concurs  COD ETA1, puteți accesa:
https://admitere.ase.ro/masterat-2022/info_admitere_masterat/Tematica_si_bibliografie_concurs.pdf

Alte link-uri utile:
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2022-2023:
https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2021/20211223/04.Hot.Senat%20nr.%20279%20din%2023.12.2021_Metod._adm.prog.master%202022-2023_rev.pdf

Răspunsuri la întrebări adresate frecvent de candidați:
https://admitere.ase.ro/masterat_2022/intrebari-frecvente.asp

Parteneri ai Facultății de Economie Teoretică și Aplicată