Facultatea de Economie
Teoretică și Aplicată

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă:

COACHING ȘI COMUNICARE ÎN ORGANIZAȚII

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ

Inscrierea se face exclusiv pe
decanat@economie.ase.ro

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ECONOMIE ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ÎN AFACERI

Competenţe:

 • Evaluarea critic-constructivă a diferitelor metode de comunicare.

 • Comunicarea eficientă a proiectelor profesionale către partenerii de afaceri.

 • Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Plan de învăţământ

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată are o reputație solidă

COACHING ÎN ORGANIZAȚII

Obiectivul general

 • Deprinderea de către cursanţi a elementelor specifice coaching-ului în mediul de afaceri, cu accent asupra coaching-ului aptitudinilor de leadership.

Obiective specifice

 • Conturarea în organizaţie a unei culturi a coaching-ului, menită să fructifice la maximum potenţialul productiv al angajaţilor.

 • Identificarea modalităților prin care îi asigurăm organizaţiei succesul pe termen lung cautând soluţii prin dialog, prin analiză, reformularea valorilor si ţelurilor.

 • Dezvoltarea unor abilităţi reflectate în creşterea performanţei, cresterea gradului de motivare şi implicare, formarea unei atitudini responsabile si proactive, orientate către autodezvoltare şi progres.

TEME

 1. Delimitări conceptuale ale coaching-ului în context actual;

 2. Istoria și fundamentele coaching-ului;

 3. Modele specifice coaching-ului în secolul XXI;

 4. Când este recomandat să apelezi la serviciile unui coach?

 5. Coaching în carieră;

 6. Importanţa comunicării în coaching;

 7. Team coaching;

 8. Coaching pentru performanţă;

 9. Bariere și blocaje în calea performanței;

 10. Coaching ca sprijin în activităţile de management.

COMUNICARE NON-VERBALĂ

Obiectivul general

 • Deprinderea de către cursanți a tehnicilor și metodelor de comunicare non-verbală caracteristice diferitelor culturi în vederea integrării rapide pe piața muncii și/sau a obținerii succesului în activități de negociere.

Obiective specifice

 • Descifrarea corectă a mesajelor transmise în mediul de afaceri/public prin corelarea cunoștințelor economice dobândite cu abilitățile de comunicare verbală și non-verbală;

 • Evidenţierea rolului comunicării economice verbale și non-verbale şi a limbajului economic în formarea şi dezvoltarea profesională.

TEME

 1. Introducere în studiul comunicării non-verbale. Comunicare verbală. Comunicare paraverbală. Comunicare non-verbală. Funcțiile comunicării non-verbale. Importanța comunicării non-verbale. Limbaj, paralimbaj. Semnificant și semnificat;

 2. Descifrarea „secretelor” comunicării non-verbale în afaceri. Gesturile mâinilor și degetelor. Limbajul brațelor și al mâinilor către față în negociere. Studii de caz;

 3. Rolul limbajului feței în mediul de afaceri și în sistemul public. Studii de caz;

 4. Sistemul limbic al creierului. Limbajul picioarelor și al umerilor. Studii de caz;

 5. Caracteristici personale și inserții sociale. Relația socială cu oponentul;

 6. Rolul interpretării corecte a gesturilor care implică folosirea nasului, urechilor și ochilor;

 7. Comunicarea economică non-verbală şi dezvoltarea profesională personală. Selecția pe piața muncii. Studii de caz;

 8. Relații în timp și spațiu. Indicatori ai teritorialității. Indicatori ai dominanței vs. Supunerii. Jocul de putere;

 9. Gesturi masculine vs. Gesturi feminine. Diferențe de limbaj în timp și spațiu. Diferențe culturale. Studii de caz;

 10. Manipulare/persuasiune prin comunicare non-verbală. Etică, deontologie și comunicare non-verbală.

COMUNICARE ȘI INTEGRITATE ÎN ORGANIZAȚII

Obiectivul general

 • Înțelegerea și utilizarea corectă a ansamblului de tehnici și strategii de implementare a culturii organizaționale și leadership-ului cu posibilitatea replicării modelelor cu rezultate la problemele actuale ale economiei sub auspiciul respectării principiilor integrității;

Obiective specifice

 • Dobândirea competențelor în utilizarea corectă a strategiilor de construire, dezvoltare și promovare a culturii organizaționale;

 • Analiza și aplicarea corectă a funcțiilor asociate leadership-ului;

 • Înțelegerea și aplicarea corectă a algoritmului de îmbinare a comunicării, culturii organizaționale și leadreship-ului.

TEME

 1. Tipologia culturii organizaționale. Factori de influență. Caracteristici. Studii de caz;

 2. Modalități de manifestare a culturii organizaționale. Tipuri de control asociate diferitelor culturi organizaționale. Studii de caz;

 3. Fundamentele teoretico-metodologice ale cercetarii culturii organizationale. Abordarea analizei culturii organizationale in literatura de specialitate. Aspecte specifice privind evaluarea culturii organizationale.

 4. Liderii și cultura organizațională. Resursa umană și relațiile dintre angajați. Rolul training-urilor și al teambuilding-urilor;

 5. Comunicarea organizațională internă în mediul virtual. Rolul intranet-ului și al email-urilor. Codul respectării normelor deontologice și de politețe în redactarea corespondenței electronice;

 6. Rolul relațiilor publice în comunicarea organizațională;

 7. Gestionarea conflictelor în interiorul organizației. Comunicarea în situații de criză. Studii de caz;

 8. Imaginea organizației în mediul intern și în cel extern. Importanța publicității;

 9. Evaluarea culturii organizaționale. Abordari si metode de cercetare folosite în analiza culturii organizaționale. Studii de caz;

 10. Schimbarea culturii organizaționale. Modele existente în literatura de specialitate. Studii de caz;

BRANDING PERSONAL ÎN ORGANIZAȚII

Obiectivul general

 • Înțelegerea și utilizarea corectă a ansamblului de tehnici și strategii de implementare a etapelor specifice construrii branding-ului personal în interiorul organizațiilor;

Obiective specifice

 • Dobândirea competențelor în utilizarea corectă a strategiilor de construire, dezvoltare și promovare a branding-ului personal;

 • Identificarea aspectelor specifice necesare conştientizării importanței imaginii, credibilității, atitudinii şi atributelor personale în cadrul organizațiilor.

TEME

 1. Ce este branding-ul  personal?

 2. Istoria și fundamentele branding-ului personal;

 3. Etapele specifice construirii și promovării branding-ului personal;

 4. Branding personal: valori, morală și integritate;

 5. Sursele interne ale branding-ului personal;

 6. Dezvoltarea branding-ului personal pe retele de socializare;

 7. Beneficiile  branding-ului personal;

 8. Provocările branding-ului personal;

 9. Factorii care influenţează branding-ul personal;

 10. Strategii si tehnici de comunicare în branding-ul personal.

Parteneri ai Facultății de Economie Teoretică și Aplicată

Dosar de înscriere:

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectând următoarele condiții:

Candidații, vor completa la înscriere datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, și vor trimite pe adresa de e-mail: decanat@economie.ase.ro câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 1. Diploma de licență (sau echivalentă). Pentru absolvenții promoției 2021, adeverință de absolvire a examenului de licență, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licență, şi a celorlalte informații prevăzute de Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii în învățământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/2020).

 2. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomăde la programul de licență;

 3. Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă);

 4. În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/a diplomei bacalaureat sau plastifierii, documentelecare atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al acestora, (declarația de proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului/universității absolvit/e, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei;

 5. Absolvenţii programelorde studii din străinătate, pe lângă diploma de licență/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și atestatul/adeverința de echivalare emis/emisă de Ministerul Educației – CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de licență sau echivalenta, suplimentul la diplomă și copia adeverinței emise de CNRED) în vederea echivalării mediilor. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE avizul pentru înscriere;

 6. Certificatul de naştere

 7. Cartea de identitate;

 8. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 9. O fotografie tip legitimație;

 10. Adeverința medicală tip, eliberată cu cel mult șase luni înainte de data înscrierii, de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru înscrierea la facultate;

 11. Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale;

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificatul de naştere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi trimise pe adresa de e-mail și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, se vor constitui în dosarul de admitere a acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

INFO ADMITERE

Email: decanat@economie.ase.ro
 Telefon: 0372.117.808