" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Informații burse

15.02. – 19.02.2021 (până la ora 13,00)

Depunerea, în format electronic, la adresa de email secretariat@economie.ase.ro, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anul 1, studii universitare de licență

15.02. – 19.02.2021 și 22.02.- 26.02.2021 (până la ora 13,00)

Depunerea, în format electronic, la adresa de email secretariat@economie.ase.ro, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii 2 și 3, studii universitare de licență, și anii 1 și 2, studii universitare de masterat

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente legalizate că se încadrează în următoarele categorii:

  1. studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

1.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în ultimele 3  luni  înainte de începerea semestrului (lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021) un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

1.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului (lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021)  un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

  1. studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizatede acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educatiei Naționale nr. 3392/2017 și anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficienţă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, handicap locomotor,  spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
  2. studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (lunile noiembrie 2020. decembrie 2020, ianuarie 2021)  un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe economie.

Ordinea de prioritate este cea menționată la punctele 1,2 si 3.

Studenţii care solicită bursă socială vor depune online, la adresa secretariat@economie.ase, cu titlul bursă socială_grupa_nume un dosar complet, o singură dată, care să conţină următoarele documente:

  1. cerere tip
  2. declarația, Anexa 4
  3. copii acte de identitate pentru toţi membrii familiei;
  4. documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la punctele 1,2 si 3:
  • copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărărea privind darea în plasament, daca este cazul.
  • certificat de la medicul de specialitate în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei de care suferă studentul.
  • înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale.

În sensul documentelor privind veniturile obţinute se înţelege, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor – cu specificarea salariului net pt fiecare dintre cele 3 luni (noiembrie 2020. decembrie 2020, ianuarie 2021)
b)cupon de pensie, în cazul pensiilor;
c)cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;
d)hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;
e)adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole, pentru toți membrii majori;
f)adeverinţă de la ANAF pentru toți membrii majori;
g)adeverinţă eliberată de şcoală, liceu sau universitate care să ateste calitatea de elev/student a fraților solicitantului, dacă este cazul;
h) alocații de stat pentru copii;
i) alocații de plasament;
h)extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetățenie română, nu domiciliază în România și/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe propria răspundere. Studentul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de emai a secretariatului facultății documentul doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuiește. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă și va trebui să restituie sumele încasate.

Pentru membrii majori ai familiei solicitantului, inclusiv studentul, care nu realizează venituri de niciun fel (lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021), se va trimite declarație pe propria răspundere care să specifice acest lucru.

Pot beneficia de bursă socială și studentii de la forma de finanțare cu taxă, daca sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

ATENTIE!!!!!!

DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI LUATE ÎN CALCUL.

ÎN EVENTUALITATEA UNOR NELĂMURIRI, DUPĂ CONSULTAREA METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR, NE PUTETI SCRIE PE ADRESA DE EMAIL SECRETARIAT@ECONOMIE.ASE.RO, ANTERIOR TRIMITERII DOSARULUI, CU TITLU INTREBARE BURSĂ.