Excelență în educație!

Scoala Doctorala ECONOMIE I

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, pe lângă care funcționează Școala Doctorală Economie I, este singura facultate din ASE care oferă programe educaționale în domeniul Economics, ca știință fundamentală, care prezintă o viziune holistă asupra fundamentelor teoretico-metodologice și strategico-operaționale ale sistemului integrat al științelor economice.

Domeniul de studii doctorale Economie a evoluat de-a lungul timpului sub impactul evoluției diverselor doctrine și curente de gândire economică. Acest fapt este reflectat și de diferitele denumiri ale domeniului, precum Economie politică, Economie generală sau Economie (cu echivalentul pe filiera anglo-saxonă Economics, respectiv pe filiera francofonă Economie politique). Variațiile înregistrate în evoluția diverselor denumiri acordate domeniului se regăsesc și în titulatura aferentă titlurilor acordate, care au pendulat între cea de doctor în științe economice, respectiv cea de doctor în economie. Oscilațiile înregistrate în terminologia domeniului și respectiv a titlurilor acordate reflectă cu predilecție o mutare de accente atât în plan teoretico-metodologic, cât și în plan strategico-operațional, ca reflecție a evoluției modului economic de gândire în raport cu provocările economiei reale și cu experiența și expertiza practică acumulată.

Știința economică îmbină armonios cercetarea fundamentală bazată pe modele explicative și abordări epistemice relevante cu cercetarea aplicativă care facilitează fundamentarea unor decizii coerente și competente pe diversele paliere de decizie de la nivel micro, mezzo și macroeconomic. Ca atare, evoluția pregătirii și cercetării academice de la nivel doctoral pentru domeniul Economie/Economics, în cadrul Școlii Doctorale Economie I, s-a distins prin promovarea, pe de o parte, a componentei centrate pe arhitectura conceptuală a diverselor teorii economice și, pe de altă parte, a metodelor și mijloacelor utilizate pentru aplicarea cunoștințelor economice în realitate, în principal prin fundamentarea și implementarea coerentă a unor strategii și politici economice.

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, a fost permanent prezentă, sub diverse denumiri, chiar din primul an de existență al Academiei de Studii Economice din București. În cadrul acestei facultăți au desfășurat o strălucită activitate didactică și de cercetare științifică personalități de marcă, care au contribuit la realizarea unui capitol important al istoriei gândirii economice românești. Îi menționăm, între alții, pe Gheorghe Tașcă, Ion N. Angelescu, Virgil Madgearu, Gromoslav Mladenatz. Pleiada acestor personalități ale școlii economice din România a continuat în perioada postbelică, chiar în condițiile complicate ale vremii, cu academicienii Nicolae N. Constantinescu și Tudorel Postolache, profesorii Ion Blaga, Constantin Danciu, Nicolae Ivanciu-Văleanu sau Niță Dobrotă.

Ca atare, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată are o bogată și diversă experiență în pregătirea, perfecționarea profesional științifică și de cercetare a specialiștilor din domeniul economiei. Programul doctoral Economie I îi pregătește pe studenții doctoranzi și le facilitează realizarea unor cercetări științifice complexe de factură predilect interdisciplinară care apelează în același timp, la instrumente rafinate de analiză economică și modelare econometrică, după caz, pentru a explica, evalua și interpreta complexitatea și interdependențele dintre teoriile și politicile economice.